V. Проект на Столична община за овладяване агресията сред децата "Приказка за цветовете" 19.02.2015 г. на стойност 2272.00лв.

  Проектът предвижда допълнителни занимания с ученици, свързани с овладяването на агресията сред децата. Бе създадена комисия за борба с агресията. Децата  ще бъдат включени в арт ателиета, ще се проведе ден на отворените врати, на който освен спортните успехи, ще бъдат представени творбите на децата.

   

ОБЩА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: да се овладее агресията в училището , включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа.Да се намали броя на учениците с  риск от отпадане и прояви на агресия и насилие.Заниманията да изиграят ролята на превенция.

 

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

1. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.

3. Да се стимулират  личностна изява на учениците чрез участието им в изложби.

4. Да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА:

Организация и стартиране

  09.03.2015 –  17.04.2015 г.

Организиране на родителски срещи за запознаване с проекта

09.03.2015 – 24.03.2015 г.

Рекламна дейност – флаери, уеб-сайт, информация на информационното табло в училището всички с герба на Столична община и упоменато „Проектът е финансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на СО и се реализира в подкрепа кандидатурата на София за европейска столица на спорта през 2018 г .

  17.03.2015 – 17.04.2015 г.

Презентация на проекта „ПРИКАЗКА ЗА ЦВЕТОВЕТЕ ”;  Приоритетна област:  Създаване на условия за развитие на физическото възпитание и спорта в образователните институции – училище и детска градина; Тема «Спорт в училище»

17.04.2015 – 20.06.2015 г.

Реализация      

17.04.2015– 03.06.2015 г.

Провеждане на вътрешноучилищни изложби по различните направления

17.04.2015– 03.06.2015 г.

Мониторинг и контрол за изпълнение на дейностите на проекта

03.03.2014–  03.06.2014 г.

Изготвяне и предоставяне на съдържателни и финансови отчети в съответствие с изискванията.

03.06.2015– 27.06.2015 г.