От 2011/2012 учебна година 63 основно училище "Христо Ботев" приема статут на средищно училище - в него се обучават деца, живущи в райони, в които няма училища.

    І. Започва реализирането на Проект BG051PO001-3.1.06 "Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

        1.Дневен режим

            Учениците от  І  до     ІV клас са на училище от 8.00 - 17.00 часа.

            Учениците от V  до  VІІІ клас са на училище от 8.00 - 17.55 часа.

        2.Обучение

       В часовете до обяд учениците изучават учебните предмети от задължител-ното обучение, след което имат обяд и организиран отдих. Следобедните часове са самоподготовка и занимания по интереси - в тях учениците подготвят уроците си и пишат домашни работи. Всички следобедни часове се водят от квалифицирани възпитатели.

        3. Обяд

        В 63 ОУ "Христо Ботев" учениците на целодневна организация на учебния процес имат поевтинен обяд.

        4Транспорт

       За учениците на 63 ОУ "Христо Ботев" има организиран безплатен транспорт.

        5Материална база

        По проекта училището модернизира материалната база - обзавеждане с мебели /чинове, столове, шкафове/ и монтиране на ламинат в класни стаи.

   ІІ. Национална програма "На училище без отсъствия", мярка "Без свободен час".

     Осигуряване на "несвободни" часове с цел създаване на условия за непропуснато учебно съдържание и възможности за достатъчно учебно време за усвояването и осмислянето му. Програмата е свързана с политиката за задържане на децата в училище.

   ІІІ. Национална програма "ИКТ в образованието"

   Предстои изграждането на терминална зала за обучението в часовете по информационни технологии и използването й в междупредметните връзки - провеждане на интерактивни уроци по история, география, биология, химия, английски език и български език, и литература.

  ІV. Национална програма "Чаша топло мляко" - учениците от І до ІV клас получават безплатни закуски.