ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ОБЯВЛЕНИЯ

ОБЕДИНЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ

ОТКРИТИ ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене до 63 ОУ „Христо Ботев” гр. София, кв. Требич и обратно към местоживеенето им през 2016г.”  „Доставка на пелети от 100% иглолистна или широколистна дървесна маса за нуждите на 63 ОУ Христо Ботев – Столична община, гр. София, кв. Требич, ул. Леденика №12, за отоплителен сезон 2016г./2017г."  „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене до 63 ОУ „Христо Ботев” гр. София, кв. Требич и обратно към местоживеенето им през календарната 2017г. и до 15.06.2018 г.” „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене до 63 ОУ „Христо Ботев” гр. София, кв. Требич и обратно към местоживеенето им за учебната 2017/2018 г.” „Доставка на дървесни пелети за отоплителни сезони 2017/2018г., 2018/2019г. и 2019/2020г. за нуждите на 63 ОУ „Христо Ботев“ – гр. София”, „Специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст от населените места по местоживеене до 63 ОУ „Христо Ботев” гр. София, кв. Требич и обратно към местоживеенето им през учебните 2018г./2019год., 2019/2020год., 2020/2021год.”
 

      ПУБЛИЧНА ПОКАНА

      ЗАПОВЕД

      ПРИЛОЖЕНИЕ 1

      ПРИЛОЖЕНИЕ 2

      ПРИЛОЖЕНИЕ 3

      ПРИЛОЖЕНИЕ 4

      ПРИЛОЖЕНИЕ 5

      ПРИЛОЖЕНИЕ 6

      ПРИЛОЖЕНИЕ 7

      ПРИЛОЖЕНИЕ 8

      ПРИЛОЖЕНИЕ 9

      ПРИЛОЖЕНИЕ 10

      ПРИЛОЖЕНИЕ 11

      ПРИЛОЖЕНИЕ 12

      ДОКУМЕНТАЦИЯ

      ДОГОВОР

 

 

 

 

 ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 ЗАПОВЕД

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6

 ПРИЛОЖЕНИЕ 7

 ПРИЛОЖЕНИЕ 8

 ДОГОВОР-ПРОЕКТ

 ДОКУМЕНТАЦИЯ

 СЪОБЩЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКА ГРЕШКА В "ДОКУМЕНТАЦИЯ"

 ДОКУМЕНТАЦИЯ - НОВ

 ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ

 ДОГОВОР

 

 

 

 ОБЯВА

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЯВА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ПРИЛОЖЕНИЕ 13

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ КОМИСИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

ОБЯВА

 ПРИЛОЖЕНИЯ

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2

 ПРОМЯНА НА СРОКА

 РЕШЕНИЕ ПРЕКРАТЯВАНЕ


ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

РЕШЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОТОКОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

ПРОТОКОЛ

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛОЖЕНА ПОРЪЧКА

 АНЕКС

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЯВА

ЗАПОВЕД

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА

ПРИЛОЖЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ

      ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА ПО ОП

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА

ЕЛЕКТРОННИ ДОКУМЕНТИ, ПУБЛИКУВАНИ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕДИ 01.10.2014 г.

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ